TEL:666 695 866  Pn.-Pt. 7-17,


Zapytaj o bezpłatny transport.        

                                                   

                                                
Koszyk
(pusty)

Regulamin sklepu internetowego

regulamin obowiązuje od dnia: 15.04.2019 13:02:40REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposóbsprzedaży prowadzonej przez Marcina Plewę prowadzącegodziałalność gospodarczą pod firmą Instalacje Sanitarne Marcin Plewa z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem sklepu internetowego lazienkanetto.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marcina Plewę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą InstalacjeSanitarne Marcin Plewa z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnychdrogą elektroniczną.

 § 2 Definicje 
1. Dni robocze -oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątkuz wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa -oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniuKlientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaruokreślonego w zamówieniu.

3. Dostawca -oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcaw zakresie dokonywania Dostawy Towarów:a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;c) transport własny Sprzedawcy.

4. Hasło -oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innychwybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klientaw Sklepie Internetowym.

5. Klient -oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminemi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektronicznąlub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument -oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcączynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta -oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przezKlienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzeniaKonta Klienta. 
8. Login -oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niegoustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lubinnych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem pocztyelektronicznej Klienta.

9. Przedsiębiorca -oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynnościprawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja -oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposóbokreślony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta zewszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca -oznacza Marcina Plewę prowadzącego działalnośćgospodarczą pod firmą Instalacje Sanitarne Marcin Plewa z siedzibąw Poznaniu (60-503), Wawrzyniaka 21, NIP: 9721016711, REGON:634268890, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;e-mail: sklep@lazienkanetto.pl, będącego jednocześnie właścicielemSklepu Internetowego.13. Strona Internetowa Sklepu -oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającew domenie lazienkanetto.pl14. Towar -oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący byćprzedmiotem Umowy sprzedaży.15. Trwały nośnik -oznacza materiał lub narzędzie umożliwiająceKlientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanychosobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacjiw przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacjesłużą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacjiw niezmienionej postaci.16. Umowa sprzedaży -oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientema Sprzedawcą. 

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego 
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawaautorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jegodomeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do  
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, doktórych to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą doSprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodąSprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowegobyło możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkichpopularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze StronyInternetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lubOpera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą językaJavascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetoweo przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepujest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczaskorzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardymurządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma nacelu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniachkońcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniuzainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyćmechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojegourządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączeniecookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwićkorzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwempoczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych naStronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przezKlienta aktywnego konta poczty elektronicznej.5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonuoraz aktywnego konta poczty elektronicznej.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta SklepuInternetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych 
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać możesię z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżejzagrożenia. W szczególności powinni stosować programyantywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnieniemu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

§ 4 Rejestracja 
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonaćnieodpłatnej Rejestracji.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w SklepieInternetowym.3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjnyudostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepui przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną doSprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treśćpoprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowychpoprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbieraniadanych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektronicznąusługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwilicofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adresSprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres pocztyelektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzeniem
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu. 
§ 5 Zamówienia 
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedyniezaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznejprzez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na StronieInternetowej Sklepu.4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony InternetowejSklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jestzainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przezwybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient poskompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ. Każdorazowoprzed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowanyo łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkichdodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przeztelefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towarujaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności,a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznejalbo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przezKlienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranegosposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakiejest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klientaadres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informacjęzawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącegoprzedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawyi informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązanyjest ponieść w związku z Umową sprzedaży.7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem pocztyelektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcęna Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej doSprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jegoilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §5 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swojedane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera takżeinformację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży zapośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przezSprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłającwiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formępłatności oraz sposób Dostawy.9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotemzamówienia. 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przezKlienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawcaprzesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznejinformację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacjao przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcyo przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 9 powyżej i z chwilą jegootrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jejwarunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres pocztyelektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.   
§ 6 Płatności 
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danymTowarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośniekosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będziezobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klientbędzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniuzamówienia. 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie poprzesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęciazamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowySprzedawcy);b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcępotwierdzenia przyjęcia zamówienia);
c) gotówką przy odbiorze osobistym płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostaniedokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcępotwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostaniew biurze Sprzedawcy).
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na StronieInternetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonaćpłatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowysprzedaży.4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że pobezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiegoterminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi naTrwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 § 7 Dostawa 
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium RzeczypospolitejPolskiej. Strona 7/15 
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotemUmowy sprzedaży bez wad.3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacjizamówienia. 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6ust. 2. 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcjipłatności za pobraniem.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwemDostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwościosobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres pocztyelektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłkiprzez Sprzedawcę.8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposóbprzyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownikaDostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłkiKlient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwegoprotokołu.9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, powcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztąelektroniczną lub telefonicznie. 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącejprzedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującądostarczane Towary.11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niegoadresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktutelefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzieobecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru doSklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje sięz Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponowniez Klientem termin i koszt Dostawy. 

§ 8 Rękojmia 
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad 
fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względemKlienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i beznadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwyna wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był jużwymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawcanie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny odwad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanegoprzez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięciawady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobemproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaji znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagęniedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposóbzaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towarwadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasiebez nadmiernych niedogodności dla Klienta.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaruwadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lubw porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia dozgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernychkosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązanydostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klientabędącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizycznazostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania TowaruKlientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten niemoże zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniupierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowysprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wadyTowaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lubusunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub  
złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięciawady. 
§ 9 Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającegoreklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacjizwiązanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogąelektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@lazienkanetto.pl.W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałegoproblemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 

§ 10 Gwarancja 
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancjąudzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotyczącaistnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na StronieInternetowej Sklepu. § 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży 
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, możew terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się odchwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcyoświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę naStronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jegoupływem.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcyoświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny  
Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana zaniezawartą. 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedażyzanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu odUmowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niegopłatności. Sprzedawca nie ponosi kosztów Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca możewstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta dochwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klientadowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenienastąpi wcześniej.6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposóbdostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawyoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany dozwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednaknie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił odUmowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie kosztyzwrotu Towaru. 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłymtrybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarubędące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający pozasposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniaTowaru. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samegosposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźniezgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niegoz żadnymi kosztami. 

§ 12 Usługi nieodpłatne 
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługinieodpłatne:a) Formularz kontaktowy; Strona 11/15 
b) Newsletter;c) Prowadzenie Konta Klienta. 

2. Usługi wskazane w §12 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranychwymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposóbwłaściwy dla zmiany Regulaminu.4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocąformularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepuwiadomości do Sprzedawcy.5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadziswój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularzrejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektronicznąna adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnympotwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowao świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiedniepole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługiNewsletter. 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznejzawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercieSprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole temat,określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobierezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywaniaNewslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwemodnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznejwysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacjiodpowiedniego pola w Koncie Klienta.10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach StronyInternetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,  
które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacjizamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięciaKonta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszeniażądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostaćusunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do KontaKlienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta naszkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klientaprzepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdyzablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jestuzasadnione względami bezpieczeństwa -w szczególności:przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony InternetowejSklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu doKonta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwaprzez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawęzablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do KontaKlienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podanyprzez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 

§ 13 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanychSprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówieniajednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usługdrogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonychw Regulaminie, jest Sprzedawca.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacjizamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektronicznąoraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzanewyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przezKlienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony DanychOsobowych.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie KontaKlienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawodostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.  
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danychosobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobecSprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowaniedanych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okolicznościi ustalenia odpowiedzialności Klienta.7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionymdostępem lub wykorzystaniem.8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresieniezbędnym do realizacji Dostawy.9. Sprzedawca za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazaćdane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu(60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety służącejuzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przezKlienta w Sklepie Internetowym.

 § 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży) 
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bezpodania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przezdrugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowieńponiżej.2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenieusług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogąelektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczeniawoli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczasRejestracji. 

§ 15 Postanowienia końcowe 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów 
zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawcaponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzeniaszkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klientabędącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzezwydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili zeStrony Internetowej Sklepu.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowysprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałychna gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresiemożliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałychmediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywanesą i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przeddniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie InternetowejSklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocąwiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik dotekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptujenowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcieSprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.6. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Instalacje Sanitarne Marcin Plewa, ul.Wawrzyniaka 21 60-503 Poznań, NIP:9721016711
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Tobą, w tym do:
    Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną    Realizacji umowy sprzedaży    Obsługi reklamacji    Kontaktowania się z Tobą w celu związanym ze świadczeniem usług    Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)    przygotowania wysyłki kurierami : DHL, DPD, UPS, Pocztex, FEDEX
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy tez Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Instalacji Sanitarnych Marcin Plewa
    Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie przez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres Sklep@lazienkanetto.pl lub na adres pocztowy: Instalacje Sanitarne Marcin Plewa, ul.Wawrzyniaka 21 60-503 Poznań,   . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Tobą umowę sprzedaży:
    Adres e-mail, telefon oraz informacje o firmie: nazwa, NIP, adres (w przypadku firmy)    Adres email, adres, telefon (w przypadku osoby fizycznej)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży, a w konsekwencji zrealizować Twojego zapytania/zamówienia/oferty.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,, 00-193 Warszawa).
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych lub podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia takim jak: firmy transportowe . Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy sprzedaży zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
    Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy    Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych    Statystycznych i archiwizacyjnych    Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
Twoje dane nie są i nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.Nie jesteś przez nas profilowany. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twojej sytuacji ekonomicznej , zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.